Rødekro Linedance

Vedtægter

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn:Rødekro Støvledansere

Hjemsted:Aabenraa Kommune

§ 2

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til linedance samt skabe hyggeligt samvær blandt foreningens medlemmer.

§ 3

Foreningen er politisk uafhængig.

§ 4

Enhver, der anerkender foreningens formål, kan optages som medlemmer. Foreningen udarbejder liste over dens medlemmer, som opbevares i henhold til Persondataloven.

§ 5

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen jf. § 12.

Kontingentet betales senest 1.10. (september - april) og indbefatter evt. sommerdans i maj.

Såfremt kontingentet ikke betales, ekskluderes medlemmet.

For øvrigt dans herudover betales der særskilt.

Ved kontingentets betaling kan udstedes en kvittering, hvis medlemmet ønsker det.

§ 6

Overtrædelse af de til enhver tid gældende regler og anvisninger kan medføre udelukkelse.

Beslutningen herom træffes i hvert enkelt tilfælde af foreningens bestyrelse.

§ 7

Indmeldelse i foreningen sker gennem foreningens kasserer. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter, såfremt det ønskes. Vedtægterne kan desuden hentes på foreningens hjemmeside.

Indmeldelse er bindende for sæsonen. Ved evt. udmeldelse inden for sæsonen refunderes kontingentet ikke.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastsætter de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed.

Alle medlemmer har ret til at give møde i forhandlinger på generalforsamlingen.

Forudsætter dog at kontingentet er betalt rettidigt.

Stemmeretten udøves med en stemme pr. medlem.

Valgbar er alle foreningens medlemmer.

§ 9

Generalforsamlingen kan ved absolut flertal med over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 10

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel gennem bekendtgørelse ved opslag eller ved skriftlig indbydelse med angivelse af a´dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 50 % af medlemmerne skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes over for foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

§ 11

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse en dirigent. Dirigenten afgør, om en generalforsamling er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder valget af 3 stemmetællere, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse a vedtægterne alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen.

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes skriftligt referat af en udpeget sekretær.

§ 12

På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

Valg af dirigent, 3 stemmetællere og 1 sekretær.

Formandens beretning om alle områder af foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år.

Forhandling og godkendelse af formandens beretning.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.

Fremlæggelse af budget for det indeværende år.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter.

Øvrige valg (revisorer, revisorsuppleant evt. udvalg)

Eventuelt.

§ 13

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden senest 7 hverdage før generalforsamlingen.

§ 14

Valg til bestyrelsen sker efter prioriteringsmetoden. En Stemmeseddel er kun gyldig, såfremt der er påført et antal navne, som ikke overstiger det antal personer, der skal vælges. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst ét medlem kræver det - ellers ved håndsoprækning.

§ 15

Generalforsamlingen kan beslutte at henlægge afgørelsen i sager vedr. specielle arbejdsområder indenfor foreningen til bestyrelsen eller udvalg.

§ 16

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer. De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode ad gangen, idet 3 personer vælges i ulige år og 2 personer vælges i lige år.

Bestyrelsen består ligeledes af 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne indtræder kun i bestyrelsen ved vedvarende frafald.

Udtræder et bestyrelsesmedlem inden for en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten af vedkommendes medlemsperiode på næstfølgende generalforsamling.

§ 17

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand,sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem.

§ 18

Bestyrelsen har beslutningskompetencen vedrørende diverse medlemskaber og indkøb.

§ 19

Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når denne finder det fornødent, eller når mindst ét bestyrelsesmedlem anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med mindst 8 dages varsel. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 20

Festudvalget består af 3 personer, som vælges for 2 år ad gangen for at give kontinuitet i arbejdet. Af de 3 vælges de 2 i lige år og 1 i ulige år.

§ 21

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld.

§ 22

Regnskabsåret løber fra 1.1 til 31. 12. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 23

Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revision skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingen. Udkast til regnskab vil efter revision kunne rekvireres ved formanden.

§ 24

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i § 10 og § 13.

Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det på generalforsamlingen er vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 25

Forslag til foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum.

§ 26

I tilfælde af opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttigt formål i Aabenraa kommune. Denne disposition afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 27

Disse vedtægter er sidst revideret på generalforsamlingen den 14.06.2021

___________________________________

 

Britta Jensen, formand

 

___________________________________

Jens Ohlsson, næstformand____________________________________

 

Karin Hansen, sekretær

 

____________________________________

Bente Raeder, kasserer

__________________________________

Inge Nissen, bestyrelsesmedlem